تبلیغ شرکت 9595 در فروشگاه دیمارت

فروشگاه دیمارت توسط گروه دینا طراحی شده است. همچنین این فروشگاه توسط چرخ های فروشگاهی پلیترولی تجهیز شده است.