پلیترولی دوستدار محیط زیست

چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید

پلاستیک و مواد اولیه مورد استفاده در تولید چرخ های فروشگاهی پلی ترولی سازگار و دوست دار محیط زیست بوده و می توان آنها را بازیافت نمود.