تجهیز تارا مارکت بندرعباس توسط شرکت پلیترولی

طی یک ماه گذشته پروژه تارا مارکت بندرعباس (شعبه بازار) توسط چرخ خریدهای شرکت پلیترولی تجهیز گردید.

 
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید

 
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید

 
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید

 
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید

 
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی ، چرخ خرید